دانش

سوم برق صنعتی 

نمره *یعنی دانش آموزتکلیف انجام نداده است.

غیبت غیر موجه = صفر است

نمره ی دانش آموزانی که مشخصات نداشتند ثبت نشده

- (منفی)نشان دهنده ی بی انضباطی دانش آموز درکلاس می باشد

نمرات کمتر از۱۰بیشتر تلاش نمایند

 

1

آریایی فر - محمد

 

 

 

 

 

 

 

2

اكبری - علی رضا

 

 

 

 

 

 

 

3

باصری تقی آبادی - محمدرضا

 

 

 

 

 

 

 

4

جنتی عطائی - امیرمحمد

 

 

 

 

 

 

 

5

حاجی سلیمی - علیرضا

 

 

 

 

 

 

 

6

حسینی - سیدمحمدمهدی

 

 

 

 

 

 

 

7

درویشی - ایمان

 

 

 

 

 

 

 

8

دستورانی - علی

 

 

 

 

 

 

 

9

رحمانی - فرشید

 

 

 

 

 

 

 

10

زاهدی - پوریا

 

 

 

 

 

 

 

11

شجاعی - سجاد

 

 

 

 

 

 

 

12

عامری - مهران

 

 

 

 

 

 

 

13

غلامی پور - ابوالفضل

 

 

 

 

 

 

 

14

قربانعلی - محمدرضا

 

 

 

 

 

 

 

15

گرزین - ابوالفضل

 

 

 

 

 

 

 

16

میرعبدالله ئی - علیرضا

 

 

 

 

 

 

 

17

نكویی - علی اكبر

 

 

 

 

 

 

 

18

یوسفی - محسن

 

 

 

 

 

 

 

29

آریایی فر - محمد

 

 

 

 

 

 

 

20

اكبری - علی رضا

 

 

 

 

 

 

 

منبع اصلی مطلب : نمره کامپیوتر
برچسب ها : دانش
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : سوم برق صنعتی هنرستان محمدی سال تحصیلی 95-94