نمره ,دانش ,ابوالفضل ,باشد نمره ,دانش آموزانی

دوم حسابداری 

نمره *یعنی دانش آموزتکلیف انجام نداده است.

غیبت غیر موجه = صفر است

نمره ی دانش آموزانی که مشخصات نداشتند ثبت نشده

- (منفی)نشان دهنده ی بی انضباطی دانش آموز درکلاس می باشد

نمره ی کمتر از 10ضعیف می باشد باید بیشتر تلاش نماید

نمره ایمیل از ۱۰ نمره می باشد

نمره مفاهيم پايه فناوري اطلاعات از20 نمره می باشد

نمره سیتم عامل از ۲۰ نمره می باشد

دانش آموزانی که نمره  درس  را کمتر از ۱۰گرفته اند جهت شرکت درکلاس

حضور والدین در هنرستان الزامی می باشد

 

ردیف

نام خانوادگی - نام

مفاهیم

 سیستم عامل

 

 

 

 

1

آشوری - مهدی

 4

 13

 

 

 

 

2

جهانیان - محمدرضا

 9

 10

 

 

 

 

3

حسینی - سیدعلی

 8.5

 16.5

 

 

 

 

4

خانی - داود

 6

 8.5

 

 

 

 

5

خانی - علیرضا

 6

 8

 

 

 

 

6

دامغانی - ابوالفضل

 6.5

 5.5

 

 

 

 

7

ربیعی - ابوالفضل

 2.5

 10.5

 

 

 

 

8

ربیعی - محمد

 9

 8.75

 

 

 

 

9

رحمتی - حسین

 17.5

 17

 

 

 

 

10

رعیتی - محمدحسین

 5

 8.5

 

 

 

 

11

عباسی - مصطفی

 12

 14

 

 

 

 

12

عرب یارمحمدی - محمدرضا

 3.5

 10

 

 

 

 

13

غیاثی - محمد

 6.5

 11

 

 

 

 

14

فاضلی - سعید

 5/.

 9.5

 

 

 

 

15

قرائی - سجاد

 8

 غ

 

 

 

 

16

قربانی - ایمان

 8.5

 10.5

 

 

 

 

17

کلانتری -ابوالفضل

 12.5

 8

 

 

 

 

18

كلانتری - امیرحسین

 5.5

 11.5

 

 

 

 

19

موسوی - سیدامیرحسین

 3

 5

 

 

 

 

20

موسوی - سیدجواد

 غ

 صفر

 

 

 

 

 21

 هروی-علی

 6

 9.5

 

 

 

 

منبع اصلی مطلب : نمره کامپیوتر
برچسب ها : نمره ,دانش ,ابوالفضل ,باشد نمره ,دانش آموزانی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : نمرات دانش آموزان دوم حسابداری در سال تحصیلی95-94