نمره ,دانش ,امیرحسین ,نمره کتبی

دوم کامپیوتر 

نمره *یعنی دانش آموزتکلیف انجام نداده است.

غیبت غیر موجه = صفر است

نمره ی دانش آموزانی که مشخصات نداشتند ثبت نشده

- (منفی)نشان دهنده ی بی انضباطی دانش آموز درکلاس می باشد

نمرات کمتر از۱۰بیشتر تلاش نمایند

در صورتی که نمره کتبی کمتر از ۱۰باشد با نمره عملی جمع نمی شودو

نمره قبولی محسوب نمی شود

نمره کتبی فتوشاپ از ۲۰ نمره می باشد

 

ردیف

نام خانوادگی -نام

 آبان

 

 

 

 

 

1

ابراهیمی - مهدی

 9.5

 

 

 

 

 

2

ابراهیمیان - محمدعلی

 4.5

 

 

 

 

 

3

احمدی - مجید

 6

 

 

 

 

 

4

اشرفی - بهرام

 9

 

 

 

 

 

5

باقری - مصطفی

 9

 

 

 

 

 

6

براتی - امیرحسین

 4.5

 

 

 

 

 

7

بویری - رضا

 7

 

 

 

 

 

8

بیكی - امیرحسین

 1.5

 

 

 

 

 

9

خداوردی - محمدمهدی

 4.5

 

 

 

 

 

10

رحمانی پور - امیرمحمد

 5.5

 

 

 

 

 

11

سلیمانی - علی

 12.5

 

 

 

 

 

12

شهابی - ابوالفضل

 7.5

 

 

 

 

 

13

عامری - محمد

 غ

 

 

 

 

 

14

عجم - حسین

 8.5

 

 

 

 

 

15

عجمی - علی

 5

 

 

 

 

 

16

عضدی - حسین

 5.5

 

 

 

 

 

17

غیاثی - ابوالقاسم

 6

 

 

 

 

 

18

قاسمی نژاد- محسن

 4

 

 

 

 

 

19

قرغی - سامان

 3

 

 

 

 

 

20

قمی - امیرحسین

 2

 

 

 

 

 

21

قوچانی - حمید

 2.5

 

 

 

 

 

22

موسوی - سیدمحمدحسین

 6

 

 

 

 

 

23

 مهدوی نیا-اسماعیل

 -

 

 

 

 

 

منبع اصلی مطلب : نمره کامپیوتر
برچسب ها : نمره ,دانش ,امیرحسین ,نمره کتبی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : نمرات دانش آموزان دو م کامپیوتر در سال تحصیلی95-94